REGULAMIN 43 MASOWE BIEGI ZWYCIĘSTWA1.Cel: Popularyzacja masowego biegania jako jednej z form  rekreacji ruchowej

          oraz  upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej.

2.Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

3.Termin i miejsce: 8 maja 2017r.(poniedziałek), pierwszy bieg rozpoczyna się

o godz. 11oo, teren stadionu miejskiego przy ul. Sportowej.

Start do kolejnych biegów będzie co 10 minut kolejno od I do VI kl. na przemian dziewczęta i chłopcy.


4.Warunki uczestnictwa: W biegach mogą startować wszyscy chętni
         w odpowiedniej  dla siebie kategorii wiekowej. Szkoły otrzymają
         opieczętowane pieczęcią organizatora  kartki startowe, na których należy
         wpisać nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia i nazwę szkoły.         
         Kartka stanowi dokument, który na mecie trzeba oddać sędziemu.

          Zawodnicy bez kartek lub z innymi kartkami nie będą sklasyfikowani.

5.Dystanse: rocznik 2010                 ok. 300m  dziewczęta i chłopcy oddzielnie

                               2009                 ok.300m

                               2008                 ok. 300m   

                               2007                 ok. 500m

                               2006                 ok. 500m

                               2005                 ok. 600m   

                               2004                 ok. 600m                              

6.Zgłoszenia: Szkoły, których uczniowie będą  startować w biegach  otrzymaj      kartki  startowe. O tym kto może wystartować w biegu  decydować będą
          nauczyciele  w szkołach. Indywidualnego zgłoszenie dziecka do
          zawodów może dokonać tylko  rodzic (opiekun)  pobierając kartkę
           startową w biurze MOSiR,  wcześniej lub  bezpośrednio przed zawodami.

7.Nagrody:  Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych biegach zawodnicy
          otrzymają dyplomy i nagrody. W roku bieżącym nie będzie prowadzona
          klasyfikacja szkół.

8.Uwagi końcowe:

-         trasa biegów będzie zabezpieczona przez sędziów,

-         organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), dzieci powinny być ubezpieczone w szkole. MOSiR posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

-         prawo interpretacji niniejszego regulaminu i decyzje w sprawach  nie ujętych  w regulaminie należy do organizatora,

-         prosimy szkoły o wcześniejsze powiadomienie organizatora o udziale w biegach   i odbiór kart startowych.

-         ze względu na warunki pogodowe oraz ilość osób startujących,  starty do kolejnych biegów  mogą być przyśpieszone.