Mosir działdowo

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ( www.mosirdzialdowo.pl ) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie.

Data publikacji strony internetowej: 16.05. 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.04. 2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów

  • brak napisów pod filmami dla osób niesłyszących

Ułatwienia na stronie:

• Strona jest responsywna
• Wdrożono moduł który odczytuje tekst pisany
• Wdrożono moduł który uwydatnia tekst pisany

Oświadczenie sporządzono dnia 5 marca 2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Martyna Konarzewska, email: mosirdzialdowo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 697 46 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo.

Dojazd do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie: w odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek DKM – Leśna/Szpital MDK linii nr 1 oraz Sportowa/Stadion linii nr 2.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Robotniczej. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, przed wejściem nie ma schodów, drzwi są szerokie. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, biura MOSiR znajdują się na I piętrze. Nie ma windy, schody nie są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka czy schodołazy. Toalety znajdują się I piętrze i nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną oraz informacje głosowe.

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Od strony stadionu znajdują się szatnie z których korzystają sekcje sportowe, oraz toaleta dla zawodników i kibiców. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do szatni i toalet prowadzą schody na których nie ma podjazdu.

Lodowisko: ul. Świerkowa, 13-200 Działdowo

Dojazd na lodowisko: w odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek DKM – Świerkowa/Boisk MDK: linii nr 1.

Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Cała infrastruktura obiektu znajduje się na parterze, przed wejściem nie ma schodów ani progów. Na obiekcie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną oraz informacje głosowe.

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

ORLIK: ul. Świerkowej, 13-200 Działdowo

Dojazd jest możliwy linią nr 1: Świerkowa/Boiska (przystanek w odległości ok 50m od wejścia na obiekt).

Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na obiekcie znajdują boiska do koszykówki oraz piłki nożnej, wejścia na nie są szerokie. W budynkach znajdujących się na obiekcie są szatnie oraz toalety. Wejście do nich jest utrudnione jednym stopniem, nie ma podjazdu. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Działdowie możliwy jest poprzez:

napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo

  • wysłanie maila na adres e-mail: mosirdzialdowo@op.pl

  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (23) 697 46 70

  • Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu do biura MOSiR, zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

 

Skip to content