Mosir działdowo

RODO

E.2. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Robotnicza 10, 13-200 Działdowo lub drogą e-mailową pod adresem: mosirdzialdowo@op.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych – 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów oraz urzędników w związku z prowadzona działalnością statutową.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie przewiduje przekazywania dane osobowe innym podmiotom.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości nawiązania kontaktu służbowego.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Skip to content